Acerca de

867UNQ1537 - 2.JPG.jpg

תקנון ותנאי שימוש

לפניכם תנאי השימוש באתר HOMAX (להלן "האתר"), אתר המשמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים בישראל. ומופעל ע"י חברת יעקב נוי אחזקות בע"מ" (להלן "החברה").

 1. כללי:
  כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות על פי תקנון זה.

 2. 'פעולה באתר': כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה .

 3. 'מבצע פעולה באתר': כל גולש אשר בצע פעולה להשתתפות במכירה .

 4. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

 5. בעלת האתר הינה חברת יעקב נוי אחזקות בע"מ.

 6. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 7. כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף  רשאי להשתתף במכירות באתר.

 8. החברה רשאית למנוע השתתפות לקוח בפעילות האתר לפי שיקול דעתה במקרה ותמצא כי פעלת באופן בעלול לפגוע בשירותי האתר וגולשיו, אם פעלת באופן בלתי חוקי או בניגוד לכללי האתר או אם אמצעי התשלום שלך אינו תקף.

 9. המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר מוצעים ע"י חברת יעקב נוי אחזקות בכפוף להוראות הדין. האחריות למכירת מוצרים, אספקה, תקופת אחריות וכדומה מוטלת על החברה בהתאם למפורט בכל עמוד מכירה.

 10. מסמך זה אינו גורע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שאלו חלות על האתר (להלן "הוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה בוצעה, במסגרת האתר אם במפורש או במשתמע.

 11. הליך הרכישה: כדי להצטרף לרכישה באתר על הלקוח למלא פרטים כפי שיידרש, לרבות שם ושם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי ישראלי תקף. הרכישה תושלם רק במידה והפרטים שהוזנו הינם נכונים ותקפים. רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי, תיכנס העסקה לתוקף.

 12. הליך הרכישה:

 13. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת מפורשות.

 14. ניתן לבצע רכישת מוצרים הן באמצעות האתר והן טלפונית דרך מוקד שירות הזמנות, באמצעות תשלום בכרטיסי אשראי. כמו כן, ניתן לבצע תשלום בפייפאל.

 15. קניה באתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם המחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל.

 16. הזמנתו של המשתמש תתקבל בתנאי ש: (א) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש; (ב) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי אך אם בשל נסיבות חריגות לא ניתן יהיה לספק מוצרים תימסר על כך הודעה לצרכן מיד עם גילוי הנסיבות החריגות.

 17. הזמנה תיחשב כמאושרת עם קבלת אישור על הזמנה, בצירוף חשבונית מס קבלה, לדואר האלקטרוני של המשתמש, ובכפוף לאישורה של חברת האשראי לעסקה. מועד קבלת ההזמנה ייחשב כמועד שנרשם במחשבי החברה בו ניתן אישורה של חברת האשראי לביצוע העסקה.

 18. ימי אספקה יספרו ממועד אישור העסקה וקבלת חשבונית בגין תשלום מלא עבור הטובין, בכפוף לאישור חברת האשראי.

 19. אספקת המוצרים ואו השירותים הינה באחריותם המלאה של החברה, ובהתאם לתנאים המפורטים בעמוד המבצע הרלוונטי.

 20. החברה לא תהיה אחראית לאיחור או עיכוב באספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ואו אירועים שאינם בשליטתם.

 21. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
  התאם לחוק הגנת הצרכן ולתקנות ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית. להחזרת המוצר יש ליצור קשר טלפוני עם הספק. כל זאת למעט אם מדובר בטובין פסידים.

 22.  הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן. החברה לא תהיה אחראית לאיחור או עיכוב באספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ואו אירועים שאינם בשליטתם.

 23. החברה רשאית לבטל מבצע או עסקה במקרים הבאים:

  אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר או השירות, המחיר ו/או פרטים אחרים.

  במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך התקין של המבצע.

  במקרים בהם משתתף במבצע עושה שימוש שאינו נאות במוצר או בשירות אותם רכש.

  במקרה שכזה הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לרוכש בדוא"ל ו/או בכתב לכתובת אותה סיפק. באחריות הרוכש לספק פרטים נכונים לצורך כך.

   

 24. החברה לא תישא בעקיפין או במישרין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ואו הקשורים בכל דרך שהיא מאספקת או אי אספקת המוצרים ואו השירותים, או מכל שימוש אחר או השלכה של שימוש או קבלה של המוצרים ואו השירותים.

 25. החברה או מי מטעמה אינם אחרים בעקיפין או במישרין לנזק הנובע משימוש במידע המתפרסם באתרים חיצוניים שאליהם ניתן להגיע דרך האתר.

 26. כל התמונות באתר נועדו למטרות המחשה בלבד ואינן מעידות בהכרח על מראהו של המוצר ואו השרות המוצע.

 27. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, מוצגים בתום לב, אין בהצגתם משום המלצה ואו הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכדומה.

 28. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית כלשהי של כל גורם חיצוני שאינו בשליטתה. יחד עם זאת החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.

 29. בלי לגרוע מהאמור בסעיפים שלעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם משימוש באתר.

 30. סודיות ופרטיות:

  הפרטים האישיים (למעט פרטי כרטיס האשראי) ישמרו במאגרי המידע של החברה.

 31. החברה לא תעביר פרטים אישיים לצד ג' למעט במקרים בהם הדבר נדרש לצורך השלמת העסקה.

 32. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי כרטיס האשראי, מלבד לצורך העסקה הרלוונטית שלשמה מסרת את פרטי הכרטיס.

 33. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר פרטי לקוח לצד שלישי במקרים בהם בוצע מעשה או מחדל או פגיעה כלשהי באתר או פעילותו התקינה.

 34. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי הלקוחות, ללא זיהוי ספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ואו מסירתו לצד שלישי.

 35. האתר פועל בסביבה מקוונת ולכן החברה לא יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את ההגנה על פרטי הגולשים. אם למרות מאמצי האבטחה שינקטו על ידי החברה תבוצע חדירה של צד שלישי למידע חסוי אשר נשמר במחשבי האתר וביצוע שימוש לרעה במידע זה, לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 36. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות ללקוחות האתר בדואר אלקטרוני לגבי מיעד על מבצעים, חידושים או כל מידע אחר לגבי האתר, אלא אם צוין ע"י הלקוח כי אינו מעוניין בכך.

 37. דין ושיפוט:

  הדין החל על תקנון זה ואו על כל פעולה אחרת הנובעת ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

  בכל מקרה של מחלוקת, תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 38. יצירת קשר: בכל שאלה, בקשה או בירור, ניתן לפנות לחברה בכתובת אימייל, טלפון או מכתב דואר לפי פרטי ההתקשרות הרלוונטיים המופיעים בעמוד "יצירת קשר". החברה מתחייבת לטפל בכל פנייה שכזאת במלוא תשומת הלב ולהשיב לפונה בהקדם האפשרי.